Politika privatnosti

Obaveštenje o privatnosti

 

Dobro došli!

 

Korišćenjem portala Spirits and Wine prodavnica postoji mogućnost da nam poverite svoje podatke o ličnosti na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obrada i čuvanje Vaših podataka o ličnosti biće u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Korišćenjem portala www.spiritswineshop.rs  Vi prihvatate uslove opisane u ovim Pravilima o privatnosti. Stoga Vas savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se, kako biste razumeli sve uslove Vašeg sporazuma sa nama.

PODACI O RUKOVAOCU:

Poslovno ime: Invitto d.o.o. Beograd

Sedište: Ugrinovački put 87K 11080 Zemun

MB: 17357417

PIB: 102010058

E-mail:info@spiritswineshop.rs

Tel: 011 7839135

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

I. Opšte informacije

Mi smo Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge Invitto doo, Beograd (Zemun), privredno društvo za trgovinu na veliko pićima (u daljem tekstu: Invitto ili Mi), koje, između ostalog, ima internet prodavnicu za kupoprodaju alkohonih pića (u daljem tekstu: Internet prodavnica).

Kada koristite našu Internet prodavnicu, Invitto obrađuje Vaše podatke o ličnosti, a s obzirom da smo posvećeni privatnosti, posebnu pažnju obraćamo na obradu podataka o ličnosti.

Kada vršimo obradu podataka o ličnosti, poštujemo načela obrade i to: i) zakonitost, poštenje i transparentnost; ii) ograničenje u odnosu na svrhu obrade; iii) minimizacija podataka; iv) tačnost; v) ograničenje čuvanja; vi) integritet i poverljivost; kao i vii) odgovornost za postupanje.

Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ima za cilj da Vam pruži informacije o tome kako obrađujemo, odnosno kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo, prenosimo i skladištimo Vaše podatke o ličnosti kada koristite našu Internet prodavnicu.

Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnost sadrži informacije o tome kako Invitto obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018) („Zakon“) prilikom posete i kupoprodaje na našoj Internet prodavnici.

II. Naši kontakt podaci

Naši kontakt podaci su: Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge Invitto doo, Beograd (Zemun), ul. Ugrinovački put, br. 87K, Beograd, e-mail: office@invitto.rs

III. Značenje pojmova

Podaci o ličnosti

sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno

Obrada podataka o ličnosti

svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, automatizovano ili neautomatizovano, kao što su  prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje

 

Kupac

registrovano, odnosno neregistrovano lice koje kupuje pića na Internet prodavnici

Posetilac internet prodvnice

 

lice koje posećuje internet  prodavnicu, a ne vrši kupoprodaju

Internet prodavnica

 

www.spiritswineshop.rs

Rukovalac

 

Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge Invitto doo, Beograd (Zemun), ul. Ugrinovački put, br. 87K, Beograd

Obrađivač

 

fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca

 

Primalac

 

fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, o drugom rukovaocu ili obrađivaču

Zakon

 

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018) sa podzakonskim aktima


IV. Koje podatke o ličnosti obrađujemo, u koje svrhe, po kom pravnom osnovu i koji je rok čuvanja podataka o ličnosti


U svrhu Registracije na Internet prodavnici i realizacije kupoprodaje, obrađujemo Vaše Identifikacione podatke, kontakt podatke, adresu, mesto i državu stanovanja, PAK i podatak o kupovini, a po osnovu izvršenja ugovora (čl. 12. st. 1 tč. 2 Zakona). Ove podatke čuvamo 10 godina od izvršene kupoprodaje u skladu sa poreskim propisima;

U svrhu Pružanja korisničke podrške, obrađujemo Vaše identifikacione podatke, kontakt podatke, podatke o interakciji sa nama (e-mejl, telefon, poruke), po osnovu izvršenja ugovora (čl. 12. st. 1 tč. 2 Zakona). Ove podatke čuvamo za vreme trajanja naloga, odnosno do rešavanja problema;

U svrhu Rešavanje reklamacija, obrađujemo identifikacione podatke, kontakt podatke i podatke o reklamaciji (čl. 12. st. 1 tč. 1 Zakona). Ove podatke obrađujemo dve godine u skladu sa zakonskom obavezom;

U svrhu Povraćaja pogrešno uplaćenih sredstava, obrađujemo identifikacione podatke, kontakt podatke i finansijske podatke (čl. 12. st. 1 tč. 1 Zakona). Ove podatke čuvamo 10 godina od izvršene kupoprodaje u skladu sa poreskim propisima;

U svrhu Slanja Newsletter-a, odnosno obaveštenja o novostima, obrađujemo Vaš e-mail po osnovu pristanka (čl. 12. st. 1 tč. 1 Zakona). Ove podatke obrađujemo do opoziva pristanka, odnosno za vreme trajanja Vašeg naloga;

U Marketinške svrhe, u svrhu Bolje funkcionalnosti i personalizacije prilikom korišćenja Internet prodavnice, i u svrhu Analitike u cilju daljeg a i prilagođavanja Internet prodavnice, obrađujemo Vašu IP adresu i cookie podatke, po osnovu pristanka (čl. 12. st. 1 tč. 1 Zakona). Pored podataka o kupcima, ove podatke obrađujemo i o Posetiocima naše Internet prodavnice. Ove podatke obrađujemo do povlačenja pristanka, odnosno za vreme trajanja Vašeg naloga.

Više o tome kako obrađujemo cookie podatke, možete naći u našem Obaveštenju o kolačićima.

V. Ko su primaoci podataka o ličnosti (sa kim delimo vaše podatke o ličnosti)

Najpre želimo da Vas obavestimo da ne prodajemo, niti na bilo koji drugi način otkrivamo podatke o ličnosti prikupljene na gore navedeni način, osim kako je opisano u ovom Obaveštenju o obradi podatataka o ličnosti.

Našu Internet stranicu je izradila i održava kompanija GMD Solutions sa sedištem u Srbiji, te se ista smatra primaocem podataka o ličnosti.

Marketinške usluge i usluge SEO optimizacije nam vrši All Media, agencija sa sedištem u Srbiji, dok se podaci o ličnosti skladište na serverima kompanije GombaShop.

Ukoliko Korisnik da pristanak za obradu podataka o ličnosti u analitičke, odnosno statističke i marketinške svrhe, podaci o ličnosti se dele i sa kompanijom Google Inc. budući da Rukovalac koristi njegove alate u navedene svrhe.

Kada se odlučite da izvršite online plaćanje, tada vas preusmeravamo na stranicu Banca Intesa, preko koje se vrši plaćanje, te se ista smatra primaocem podataka o ličnosti.

Ukoliko Vaše postupanje na Internet prodavnici ima elemente nedopuštenih aktivnosti ili krivičnog dela, Vaše podatke o ličnosti možemo podeliti i sa nadležnim državnim organima u cilju sankcionisanja takvog ponašanja i/ili krivičnog gonjenja.

Najzad, ukoliko eventualno budemo delili Vaše podatke o ličnosti još nekom primaocu, uvek ćemo osigurati da isti postupaju prema našim uputstvima, uz primenu najviših standarda zaštite podataka o ličnosti, a ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ćemo ažurirati kako biste se i Vi upoznali sa kime sve smo podelili Vaše podatke i zbog čega.

VI. Prenos podataka o ličnosti u druge države

Podaci o ličnosti se skladište na serverima kompanije GombaShop u Bugarskoj, te se podaci u ovom slučaju prenose u zemlju Evropske Unije.

Kada nam date pristanak za obradu podataka o ličnosti u analitičke, odnosno statističke i marketinške svrhe, tada koristimo alate od  strane kompanije Google LLC, vršimo prenos podataka u drugu državu.

Kada se podaci o ličnosti prenose u drugu državu, prenos se vrši na osnovu primerenog nivoa zaštite, odnosno primenom adekvatnih mera u skladu sa propisima u oblasti zaštite podataka.

VII. Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

U vezi sa obradom podataka o ličnosti ostvarujete sledeća prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

  • pravo na pristup,
  • pravo na ispravku i dopunu,
  • pravo na brisanje,
  • pravo na ograničenje obrade,
  • pravo na prenosivost podataka,
  • pravo na prigovor (kada se obrada Vaših podataka o ličnosti vrši u svrhu direktnog marketinga).


Ako podnesete prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.

Zahtev za ostvarivanje prava možete da podnesete na adresu elektronske pošte office@invitto.rs i putem pošte na adresu našeg sedišta.

Dužni smo da postupimo po Vašem zahtevu u roku od 30 dana, koji rok može biti produžen za još 60 dana u opravdanim slučajevima, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni. Postupanje po Vašim zahtevima za ostvarivanje prava je potpuno besplatno.

Istovremeno, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku ako smatrate da obrada podataka o ličnosti nije u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Kontakt podaci Poverenika su: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd, adresa elektronske pošte office@poverenik.rs, telefon:+381 11 3408 900.

Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite i pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.

VIII. Pristanak i opoziv pristanka

Kada obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na osnovu pristanka, davanje podataka o ličnosti za navedene svrhe je potpuno dobrovoljno, ne predstavlja zakonski ili ugovorni uslov, niti je preduslov za korišćenje Internet prodavnice.

Pristanak koji ste dali prilikom registracije na našu Internet prodavnicu možete povući u bilo kom trenutku i isto možete učiniti ukidanjem Vašeg korisničkog naloga.

Pristanak za svrhu funkcionalnosti i personalizacije prilikom korišćenja Internet prodavnice, kao i za analitičke svrhe, možete pogledati u našem Obaveštenju o kolačićima.

U svakom slučaju, pristanak možete opozvati i podnošenjem zahteva za opoziv putem e-mail adrese: office@invitto.rs  

Ukazujemo da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

IX. Obaveznost davanja podataka o ličnosti

Davanje podataka za svrhu kupoprodaje je obavezno ukoliko želite da se kupite naše proizvode. U slučaju nedavanja ovih podataka, nećete moći da se kupujete na našoj Internet prodavnici.


X. Izmene obaveštenja o obradi podataka o  ličnosti

Invitto zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju ažurira, dopunjava, menja i/ili prilagođava ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti.

Ukoliko dođe do promene ovog Obavešttenja , bićete blagovremeno obavešteni o nastalim promenama kroz obaveštenje koje ćemo Vam poslati pre nego što takve izmene stupe na snagu.

XI. Završne odredbe

Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, kao i sve njene izmene, objavljuje se na Invitto Internet prodavnici.

Poslednja verzija: 14.05.2024. godine.

OZNAČAVANJEM KUĆICE PORED OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIK POTVRĐUJE DA JE ISTU PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTO

Maestro
Mastercard
Visa
Dina
American Express
Banca Intesa
Verifed by Visa
Mastercard Secure Code